NABÍDKA NADSTANDARDNÍCH ČINNOSTÍ

  • Logopedická prevence a péče

  • Píšeme podle písniček

  • Před plavecký výcvik v CPA Delfín Uh.Brod

  • Angličtina pro děti

  • Seznamování s lidovými tradicemi a zvykyLOGOPEDICKÁ PREVENCE A PÉČE

- zjišťování výslovnosti a artikulační dovednosti
- dechová cvičení (změna směru a intenzity výdechového proudu)
- artikulační cvičení a gymnastika mluvidel
- sluchová cvičení
- přípravná a průpravná cvičení
- vyvození správného zvuku hlásky s využitím smyslů (sluch – nápodoba, zrak – zrcadlo, hmat – ohmatávání vibrací a explozí)
- napodobování přirozených zvuků
- procvičování hlásek ve slovech, potom ve větách, říkankách a ve spontánní mluvě
- rozšiřování slovní zásoby (pojmenování předmětů, jevů a činností)
- užívání předložek, rozvoj představ
- procvičování slovního rytmu
- rozvíjení fonematického sluchu
- rozlišování hlásek
- rozvíjení slovní představivosti (hádanky)
- rozvíjení smyslu pro zvukovou stránku hlásek a slov
- individuální pohovory s rodiči

 

 

PÍŠEME PODLE PÍSNIČEK aneb METODA DOBRÉHO STARTU

Metoda Dobrého startu Bon départ byla vypracována ve Francii Théou Bougnetovou, původně sloužila k léčbě poruch hybnosti, později ji autorka přizpůsobila k rehabilitaci psychomotorických vývojových poruch u dětí. Výhod této metody využívají školy a terapeuticko-pedagogická střediska při individuální a skupinové terapii.

Cílem této metody je zdokonalení zrakového, sluchového a kinesteticko-pohybového analyzátoru, zdokonalení a vyhranění laterality, zlepšení prostorové orientace.

Je vhodná jak pro děti s poruchami psychomotorického vývoje – napravuje nepravidelně se rozvíjející funkce, tak pro děti s normální psychomotorickou úrovní – rozvíjí hudební schopnosti, rytmické cítění, soulad pohybu s hudbou, připravuje děti na výuku čtení a psaní, je vhodnou logopedickou prevencí.

 

 

ANGLIČTINA

Prostřednictvím her, písniček, říkanek, omalovánek a spontánních cvičení si děti osvojí elementární znalosti anglického jazyka. Kurz vede externí spolupracovnice s odpovídajícím vzděláním v odpoledních hodinách.

 

 

SEZNAMOVÁNÍ S LIDOVÝMI TRADICEMI A ZVYKY

seznamování dětí s kulturním dědictvím našich předků:

barborky, mikulášská nadílka, chození Lucek, zpívání vánočních koled, betlém v MŠ, pečení tradičního vánočního cukroví
tradice Tří králů
fašank, vynášení Moreny, Velikonoce

 

vajicko 01